สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย Aerothai State Enterprise Union 

  ข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๖๓
  ข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๖๑
  ระเบียบ สรร.ว.ท. ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. พ.ศ. ๒๕๖๑

 

  ระเบียบ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกตั้ง

  คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเลือกตั้งส่วนกลาง และกรรมการเลือกตั้งสาขาการเลือกตั้ง

  กรรมการตัวแทนรายบุคคล สาขาศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต (ทดแทน) คณะกรรมการบริหาร

  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

  ข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ๒๕๖๐
  ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมการ (เพิ่มเติม) สรร.ว.ท.
  ประกาศกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. พ.ศ.๒๕๕๙
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมารบริหาร สรร.ว.ท.ชุดที่ ๗
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสาขา

 

  ระเบียบ สรร.ว.ท.ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. พ.ศ.๒๕๕๖

  แก้ไข พ.ศ.๒๕๕๙

  โครงสร้างระเบียบเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. พ.ศ.๒๕๕๖ แก้ไข พ.ศ.๒๕๕๙
  ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง ปี ๒๕๕๙

  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
  ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  เรื่อง มาตราฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ
  ใบสำคัญ แสดงการจดทะเบียนกรรมการ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
  ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
  ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
  ข้อบังคับ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
  ระเบียบ สรร.ว.ท. ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

  ระเบียบเลือกตั้งกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

   พ.ศ. ๒๕๔๗

 

  ระเบียบเลือกตั้งกรรมการสาขาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

   พ.ศ. ๒๕๔๘

  ใบสมัครสมาชิก  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
  ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทแรงงานรัฐวิสาหกิจ

 

 

  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาม

   พรบ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และ

   พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

  ระเบียบการลาไปปฏิบัติธรรม
  ประกาศ  เรื่องการกำหนดวิธีปฏิบัติในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (สส. / สว. / ผู้ว่า / ฯลฯ) 
  แนวปฏิบัติในการแจ้งข่าวการเสียชีวิตของพนักงาน
  วิธีการขอใช้ยานพาหนะของบริษัทฯ กรณีประกอบพิธีการ : งานบวช / งานแต่งงาน / งานศพ
  ประกาศ  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแต่งกายและการจัดหาเสื้อกันหนาว พ.ศ. ๒๕๕๔
  ประกาศ  เรื่อง แนวปฏิบัติในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สนามบินลูกข่าย (ศูนย์ภูมิภาค)
  ประกาศ  เรื่อง ข้อกำหนดและระเบียบการปฏิบัติสำหรับการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
  ประกาศ  เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษเมื่อลูกจ้างพ้นสภาพ

 

  ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย กรณี ไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการแจ้งเหตุ รายงานเหตุ

  และสอบสวนเหตุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีผลต่อความปลอดภัยด้านจราจรทางอากาศ

 

  ประกาศ  เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยขั้นตอนดำเนินการทางวินัยเรื่อง การสืบสวน  การสอบสวน

  การพิจารณาลงโทษ  และการอุทธรณ์ (๒๕๕๓)   

  ตัวอย่าง  หนังสือเตือน
  อำนาจอนุมัติด้านบุคคล
กระดานสนทนา
ข่าวจากคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ตุลาคม 2561
ข่าวจากคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ตุลาคม 2561
4 ความคิดเห็น อ่าน 10739 ครั้ง 5/11/2561 11:36:00
เรื่องค่าวิชาชีพวิศวกร เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
เมื่อเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้ว สามารถทำสัญญาจ้างที่ด้อยกว่าได้หรือไม่ ได้ ถ้าทำสัญญาจ้างบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพ ไม่ได้ ถ้าบุคคลนั้นเป็นสมาชิกสหภาพ
1 ความคิดเห็น อ่าน 7189 ครั้ง 30/10/2561 10:13:00
เรื่องวันหยุดพักผ่อนประจำปี
 
Online:  1
Visits:  1,091,451
Today:  56
PageView/Month:  903