สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย Aerothai State Enterprise Union 

    ข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 2560
    ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมการ (เพิ่มเติม) สรร.ว.ท.
    ประกาศกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. พ.ศ.๒๕๕๙
    ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมารบริหาร สรร.ว.ท.ชุดที่ ๗
    ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสาขา
    ระเบียบ สรร.ว.ท.ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. พ.ศ.๒๕๕๖ แก้ไข พ.ศ.๒๕๕๙
    โครงสร้างระเบียบเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. พ.ศ.๒๕๕๖ แก้ไข พ.ศ.๒๕๕๙
    ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง ปี ๒๕๕๙
 
  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
    ประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  เรื่อง มาตราฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ
    ใบสำคัญ แสดงการจดทะเบียนกรรมการ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
    ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
    ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
    ข้อบังคับ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
    ระเบียบ สรร.ว.ท. ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. พ.ศ.๒๕๕๖ 
    ระเบียบเลือกตั้งกรรมการบริหาร
          สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗
    ระเบียบเลือกตั้งกรรมการสาขา
          สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘
    ใบสมัครสมาชิก  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
    ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทแรงงานรัฐวิสาหกิจ
    คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงานรัฐวิสาหกิจ
          ตาม พรบ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘
            และ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
    ระเบียบการลาไปปฏิบัติธรรม
    ประกาศ  เรื่องการกำหนดวิธีปฏิบัติในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (สส. / สว. / ผู้ว่า / ฯลฯ) 
    แนวปฏิบัติในการแจ้งข่าวการเสียชีวิตของพนักงาน
    วิธีการขอใช้ยานพาหนะของบริษัทฯ กรณีประกอบพิธีการ : งานบวช / งานแต่งงาน / งานศพ
    ประกาศ  เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแต่งกายและการจัดหาเสื้อกันหนาว พ.ศ. ๒๕๕๔
    ประกาศ  เรื่อง แนวปฏิบัติในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สนามบินลูกข่าย (ศูนย์ภูมิภาค)
    ประกาศ  เรื่อง ข้อกำหนดและระเบียบการปฏิบัติสำหรับการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
    ประกาศ  เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษเมื่อลูกจ้างพ้นสภาพ
    ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย กรณี ไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการแจ้งเหตุ รายงานเหตุ  
           และสอบสวนเหตุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีผลต่อความปลอดภัยด้านจราจรทางอากาศ
    ประกาศ  เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยขั้นตอนดำเนินการทางวินัยเรื่อง การสืบสวน  การสอบสวน  
           การพิจารณาลงโทษ  และการอุทธรณ์ (๒๕๕๓) 
    ตัวอย่าง  หนังสือเตือน
    อำนาจอนุมัติด้านบุคคล
กระดานสนทนา
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านภูมิภาค โดยได้กำหนดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ การให้ความรู้ แนวทางการสื่อสาร และการสร้างเครือข่ายแรงงาน ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฟ้าคราม บริษัทฯ​ โดยมีทั้งกร
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านภูมิภาค โดยได้กำหนดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ การให้ความรู้ แนวทางการสื่อสาร และการสร้างเครือข่ายแรงงาน ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฟ้าคราม บริษัทฯ? โดยมีทั้งกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสาขาภูมิภาค ทั้ง ...
0 ความคิดเห็น อ่าน 231 ครั้ง 28/5/2560 19:36:00
สัมมนา กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการสาขาภูมิภาค
สัมมนา กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการสาขาภูมิภาค ในเรื่อง ยุทธ์ศาสตร์ด้านภูมิภาค สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องฟ้าคราม บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 
2 ความคิดเห็น อ่าน 427 ครั้ง 27/5/2560 11:28:00
กิจกรรมสมาชิกส่วนกลาง อบรมแรงงานสัมพันธ์ รอบสอง ปี 2560
อบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ ณ จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่ รอบสอง 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2560 อยากให้สมาชิกช่วยบอกต่อๆ ถึงสมาชิกที่ไม่ได้ไปในรอบแรกด้วยนะครับ 
0 ความคิดเห็น อ่าน 310 ครั้ง 10/1/2560 8:59:00
รับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้ง กรรมการผู้แทนสาขา กรรมการผู้แทนส่วนกลาง และกรรมการผู้แทนรายกลุ่ม เพื่อเป็นกรรมการบริหาร
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สหภาพฯ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้ง กรรมการผู้แทนสาขา กรรมการผู้แทนส่วนกลาง และกรรมการผู้แทนรายกลุ่ม เพื่อเป็นกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๗ สมัครได้ที่ทำการสหภาพแรงงานฯ โทร ๐๒ ๒๘๕ ๙๓๖๒ Fax ๐๒ ๒๘๗ ๘๘๗๑ หรือติดต่อประสานผู้รับสมัคร ประธาน สรร.ว.ท. นายปริญญา ...
0 ความคิดเห็น อ่าน 472 ครั้ง 13/7/2559 13:29:00
พระที่ระลึก สำหรับสมาชิกผู้เกษียณ 2557
รับมาแล้วครับ พระใหญ่ปางห้ามสุมทร วัดขุนสุมทรจีน เจ้าอาวาส มาส่งด้วยตัวเอง ประธานฯ เราก็ไปรับเอง พระแท้แน่นนอน
0 ความคิดเห็น อ่าน 1018 ครั้ง 11/9/2557 11:58:00

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

International Labour Organization

 
Online:  5
Visits:  526,455
Today:  106
PageView/Month:  3,545